Νέα Δράση επιχορήγησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

H ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης.   

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν – οι ίδιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι για τις ανάγκες της δράσης εκπρόσωποι αυτών – την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, λαμβάνοντας αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

Δικαιούχοι καταναλωτές και επιλέξιμες κατοικίες

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ωφελούμενοι της δράσης):

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).
 • Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις 07/10/2020, την προηγούμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης).
 • Πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1:
Α/ΑΚατηγορία ωφελούμενωνΠοσοστό επιχορήγησης
Ατομικό “Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης” έως 20.000€65%
Οικογενειακό “Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης” έως 30.000€65%
2Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)100%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη στη δράση εφόσον πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

 • Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία(1).
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή από τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται. 
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2), και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία. 
 • Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα, καθώς και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει αιτηθεί ένταξη για χρηματοδότηση σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

(1) Σημείωση: Σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες, και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων βάσει του κριτηρίου εισοδήματος του πίνακα 1.

Πίνακας 2. Δήμοι Αττικής που συμμετέχουν στη δράση

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔOΝΑΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ)ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΚΡΩΠΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΓΕΡΑΚΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προϋπολογισμός και διάρκεια υλοποίησης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 4.689.000 €. H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους είναι έως την 28 Μαΐου 2021, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή το σύνολο διαθέσιμων πόρων αυτής. Η ΕΔΑ Αττικής θα τηρήσει σειρά προτεραιότητας (η σειρά προτεραιότητας αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης και στη δέσμευση του προϋπολογισμού και δεν εξασφαλίζει την καταβολή επιχορήγησης). 

Η διάρκεια υλοποίησης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης ορίζεται με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης ως εξής:

 • 30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30η Ιουνίου 2021,
 • 28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021,
 • 29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 2ηΙανουαρίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Ύψος επιχορήγησης – Ποιες δαπάνες καλύπτει

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φ.α. σε κατοικίες επιχορηγείται σε ποσοστό 65% (ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων Κ.Ε.Α.) του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού(1) (Ε.Π.)και σύμφωνα με τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα (συμπ. ΦΠΑ).

Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα P (kW)Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ) (€)
Έως και 35kW4.000 €
Άνω των 35kW έως και 50kW6.500 €
Άνω των 50kW έως και 100kW11.500 €
Άνω των 100kW έως και 200kW16.000 €
Άνω των 200kW21.500 €

(1)   Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (Ε.Π.) καθορίζεται σύμφωνα με τα παραστατικά των αναδόχων εγκαταστατών.

Επισημάνσεις:

 • Αν ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι υψηλότερος του Ανώτατου Επιλέξιμου Π/Υ, τότε οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται με ιδία συμμετοχή.
 • Ο ωφελούμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχόν πρόγραμμα επιδότησης εσωτ. εγκαταστάσεων θέρμανσης φ.α. της ΕΔΑ Αττικής.
 • Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό χώρο). Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν για το ποσό που τους αντιστοιχεί την επιχορήγηση που αναλογεί στην κατηγορία ωφελουμένων που ανήκουν.
 • Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δεν είναι επιλέξιμες, καθώς και όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων του παραπάνω πίνακα συμμετέχουν στη δαπάνη με ίδια συμμετοχή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

1.Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης.

2. α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Σημείωση:

 • Το άθροισμα δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€.
 • Το άθροισμα δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Το ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες  
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για τα (2α) και (2β), η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης.

Mη επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση είναι:

 • Οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ)
 • Κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα (αλλά μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ).

Πως δίνεται η επιχορήγηση

Ο ωφελούμενος για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο τη δική του συμμετοχήΤο ποσό επιχορήγησης θα αποδοθεί στον ανάδοχο (εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής εξοπλισμού και κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης) από την ΕΔΑ Αττικής μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης. 

Δικαιολογητικά της δράσης

Πίνακας 1: Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης συμμετοχής

α/αΕίδος δικαιολογητικούΠρότυπο δικαιολογητικό
1Αίτηση συμμετοχής στη δράση
2Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής στη δράση & συγκατάθεσης συλλογής προσωπικών δεδομένων αιτούντος
3Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
5Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
Υπεύθυνη δήλωση χρήστη επιλέξιμης κατοικίας (μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες ή χρήσης από συγκύριο ή επικαρπωτή)
6Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
7Φωτοντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (μόνο για κεντρική θέρμανση)
Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή (αποδοχής όρων, υποβολής παραστατικών δαπανών) (μόνο για κεντρική θέρμανση)
9Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο)
10αΈκθεση ενεργειακής επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
10βΦύλλο ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου
11Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου
12Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά
13Φωτοαντίγραφο πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 ή Υ/Δ του αιτούντα (μόνο για δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες)

Σημείωση: Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα δικαιολογητικά 2 έως 7 απαιτούνται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αιτούνται επιχορήγησης.

Πίνακας 2: Δικαιολογητικά πιστοποίησης επιχορηγούμενης εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου

α/αΕίδος ΔικαιολογητικούΠρότυπο Δικαιολογητικό
1-13Όλα τα δικαιολογητικά του Πίνακα 1 για τη συμμετοχή στη δράση
14Δελτίο προιόντος (κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ)
15Έντυπο καταγραφής εσωτ. εγκατάστασης φ.α. – Ολοκλήρωσης Έργου
16Φωτοαντίγραφα παραστατικών λιανικών συναλλαγών αναδόχου/ων
17Φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (πληρωμή αναδόχου από ωφελούμενο)
18Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση καταβολής επιχορήγησης στον ανάδοχο/ους
19Φωτοαντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης
20Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης εσωτ. εγκατάστασης φ.α. (τμήμα τεχνικής περιγραφής)
21Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης εγκατάστασης φυσικού αερίου
22Φωτοαντίγραφο φύλλου ανάλυσης καύσης συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Αναλυτική διαδικασία εφαρμογής της δράσης

ΒΗΜΑ 1: Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση – Υποβολή δικαιολογητικών

ΒΗΜΑ 2: Έλεγχος πληρότητας & ορθότητας δικαιολογητικών – Προέγκριση αίτησης & δέσμευση ποσού επιχορήγησης

ΒΗΜΑ 3: Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης – Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

ΒΗΜΑ 4: Τεχνικός έλεγχος εσωτ. εγκατάστασης και Έκδοση άδειας χρήσης φ.α.

ΒΗΜΑ 5α: Έκδοση παραστατικών λιανικών συναλλαγών από τον ανάδοχο

ΒΗΜΑ 5β: Επιβεβαίωση ύψους επιχορήγησης και καταβολή συμμετοχής ωφελούμενου – Υποβολή δικαιολογητικών

ΒΗΜΑ 6:. Πιστοποίηση επιχορηγούμενης εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου & Κσταβολή επιχορήγησης στον ανάδοχο

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
Βασ. Αλεξάνδρου 24
143 42 Νέα Φιλαδέλφεια
τηλ.: 210 23 145 74, Κιν.: 6932 474314
Fax.: 210 27 19 421,

email: lotsis@otenet.gr