Επιδότηση Συστημάτων Θέρμανσης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Από τις 27 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησε η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με τη συμμετοχή της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ως κεντρικός διαχειριστής της δράσης.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση και για πολίτες (ιδιοκτήτες κατοικιών) με χαμηλά εισοδήματα (δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης), συμβάλλοντας παράλληλα στην μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.

Η ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον φορέα υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων υπαγωγής, πιστοποίησης της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, και καταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους.

Προυπολογισμός & διάρκεια δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 4,7 εκατ. €.

Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 31 Μαΐου 2018 (καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση στην ΕΔΑ Αττικής), με την προϋπόθεση ότι το σύνολο του προϋπολογισμού δεν έχει εξαντληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Ύψος επιχορήγησης – Επιλέξιμες δαπάνες

Το ύψος επιχορήγησης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης των κατοικιών και την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα του συστήματος θέρμανσης και μπορεί να φτάσει μέχρι και 22.000€ για μία κεντρική θέρμανση και 4.500€ για αυτόνομη θέρμανση διαμερίσματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις απαραίτητες δαπάνες – επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών– για τη μετατροπή μίας υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου σε αντίστοιχη φυσικού αερίου (προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα, προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών, εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης, εκπόνηση μελέτης, επιθεώρηση, ενεργοποίηση εγκατάστασης).

Απόδοση επιχορήγησης

Το επιχορηγούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου μετά την παραλαβή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης.

Δήμοι – Περιοχές υπαγωγής στη δράση

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, μια κατοικία προκειμένου να υπαχθεί στη δράση πρέπει να βρίσκεται σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου, σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.200€/τ.μ. που ανήκουν στους δήμους: Πειραιώς, Ασπροπύργου, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Νέων Λιοσίων (Ιλίου), Ελευσίνας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση δίνονται στην επίσημη προκήρυξη αυτής.

Δείτε εδώ:

Προκήρυξη Δράσης – ΦΕΚ 4588/27/12/17 

Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση