ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Αποπεράτωση εργασιών στο εργοστάσιο χημικών Lekos στα Οινόφυτα Αττικής.

Μελέτη και κατασκευή Δικτύων από την εταιρία μας.